PosjetiteFaculty of Chemical Technology / KTF-Split

Periodic Table of the Elements / Periodni sustav elemenata

 Ilustrated Croatian-English Chemistry Dictionary & Glossary / Ilustrirani hrvatsko-engleski kemijski rječnik & glosar

Chemistry images gallery / Galerija slika iz kemije

Software / Programi

 CARNet

 BUG   e-Knjižnica

    Informatička abeceda

Igra memorije

Pronađi parove

 

JavaScript klakulatori:

 Kalkulator

 Znanstveni kalkulator za kemičare

 Pretvaranje kutova

 Pretvaranje rimskih brojeva u arapske

 Pretvorba decimalnih brojeva u binarne

 Kalkulator za pripremu otopina

E n i   G e n e r a l i ć  JavaScript programi
      Hexadecimalni kodovi boja
I love surf           
 

       Priznanja i nagrade MOJ RAD    -    MY WORK 01.01.1999.       

www.periodni.com

Periodni sustav kemijskih elemenata

Kad slažemo imena (ili simbole) kemijskih elemenata abecednim redom ništa nećemo saznati o njihovim svojstvima, ali zato možemo lakše pronaći element. Ni slaganje elemenata po rastućem atomskom broju neće baš uvijek dati tablicu periodnog sustava. Periodni sustav organiziran je tako da su elementi poredani osim po rastućem atomskom broju i po njihovim kemijskim i fizikalnim svojstvima. Redovi su raspoređeni tako da se elementi sa sličnim svojstvima nađu u istom stupcu ("skupini").

Lantanoidi i aktinoidi se, zbog njihove međusobne sličnosti, obično "izvade" iz tablice i smjeste ispod nje radi uštede prostora.

Na periodni.com možete pronaći dvije verzije periodnog sustava

 • EniG. Periodni sustav elemenata - vrlo lijep periodni sustav, dostupan na šest jezika (njemačkom, engleskom, francuskom, hrvatskom, talijanskom i španjolskom) i dvanaest temperatura (ITS-90), kompletno dizajniran u CSS-u.
 • ASCII Periodni sustav elemenata - periodni sustav posebno napravljen za preglednike na sporim (ili skupim) vezama (kao što su mobilni telefoni) ili za čisto tekstualne preglednike kao sto je Lynx.


Financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 5. studenoga 2001. do 5. studenoga 2002.

Periodic Table of the Elements

Periodic tables of chemical elements

Organization of chemical elements in alphabetical order by their names (or symbols) doesn't tell us anything about their properties but it is useful when searching for an element. We can list elements in order of increasing atomic number but it wouldn't be a periodic table any more. The periodic table is a chart that organizes the elements by increasing atomic number and their chemical and physical properties. Rows are arranged so that elements with similar properties fall into the same vertical columns ("groups").

The lanthanides and actinides should actually be placed in the middle of the table as well, after lanthanum and actinium, but, because of their similarity to each other, they are removed from the middle to save space.

On periodni.com you can find two different sites

 • EniG. Periodic Table of the Elements - a very attractive and fast periodic table, available in six languages (German, English, French, Croatian, Italian and Spanish) and twelve temperatures (ITS-90), completely designed in CSS.
 • ASCII Periodic Table of the Elements - a periodic table especially made for browsers with slow (or expensive) connections (such as a mobile phone users) or for purely text-based browsers like Lynx.

Financed by Croatian Ministry for Science and Technology from November 5, 2001 to November 5, 2002.


Hrvatsko-engleski kemijski rječnik i glosar

Hrvatsko-engleski kemijski rječnik i glosar

Kemijski rječnik sadrži temeljne informacije o pojmovima u kemiji, fizičkim veličinama, mjernim jedinicama, klasama spojeva i materijala te važnim teorijama i zakonima.
 

Financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 25. studenog 2003. do 25. studenog 2004.


Croatian-English Chemistry Dictionary & Glossary

English-Croatian Chemistry Dictionary & Glossary

The Chemical glossary contains basic information about basic terms in chemistry, physical quantities, measuring units, classes of compounds and materials and important theories and laws.

Financed by Croatian Ministry for Science and Technology from November 25, 2003 to November 25, 2004.

 


Opširnije obrađeni prilozi

Članci i tablice


Articles and tables

Articles and tables

Članci pisani samo na hrvatskom ...
iz kemije                     pljuuus!

Proširite svoje znanje iz kemije s nekoliko zanimljivih ilustriranih članaka.

 • Fizikalna i kemijska svojstva akvarijske vode - Akvarij je zatvoreni biološki sustav koji sačinjavaju biljke, ribe i ostali organizmi prisutni u njemu i koji zahtijevaju određene kemijske i fizikalne uvjete. Saznajte koje.
 • Gravimetrijske metode analize - Gravimetrijske metode analize zasnivaju se na mjerenju mase tvari koja se tokom analize izdvaja u obliku teško topljivog taloga poznatog kemijskog sastava.
 • Izjednačavanje kemijskih jednadžbi - Izjednačavanje kemijske jednadžbe je određivanje vrijednosti stehiometrijskih koeficijenata reaktanata i produkata u kemijskoj jednadžbi.
 • Kemijska veza: Teorija valentne veze - Teorija valentne veze objašnjava oblik molekule pomoću preklapanja polupopunjenih atomskih orbitala ili polupopunjenih hibridiziranih orbitala.
 • Klorinitet i slanost mora - Najkarakterističnije svojstvo morske vode je njezina slanoća. Svaka litra svjetskog oceana prosječno sadrži otprilike 34 g otopljenih soli (prosječna slanost je 35 ‰, ali slanost se računa u 1 kg mora).
 • Kvantitativno izražavanje sastava smjesa i otopina - Kvantitativni sastav otopine može se izraziti molalitetom ili množinskim, masenim ili volumenskim omjerom, udjelom ili koncentracijom.
 • Polarografija - Polarografija je voltametrijska tehnika koja se temelji na difuzijom kontroliranom putovanju analita do površine kapajuće živine elektrode. Polarografijom se istovremeno mogu identificirati ioni prisutni u otopini i odrediti njihova koncentracija.
 • Potenciometrijski senzori - Analitičke metode koje se temelje na mjerenjima potencijala nazivaju se potenciometrijskim metodama.
 • Povijest periodnog sustava kemijskih elemenata - Kratka povijest slaganja tablice periodnog sustava kemijskih elemenata od Lavoisierove tablice jednostavnih tvari do Seaborgova aktinoidnog koncepta.
 • Stehiometrijski račun - Stehiometrijski račun temelji se na postavljanju omjera množina koje nas zanimaju i izjednačavanjem toga s omjerom odgovarajućih apsolutnih vrijednosti stehiometrijskih brojeva. Skoro svi stehiometrijski zadaci mogu se riješit u pet jednostavnih koraka uz tek elementarno znanje matematike.
 • Volumetrijske metode analize - Volumetrijske metode su analitičke metode zasnovane na mjerenju volumena dodanog reagensa.

i ekologije

Slijedi li nam globalno zatopljenje, zahlađenje ili zagađenje?

 • Klimatske promjene - Klima se mijenja. Čeka li nas globalno zatopljenje, zahlađenje ili zagađenje?
 • Globalno zagrijavanje i čovjek - Čovjek svakodnevno mijenja sastav atmosfere sagorijevanjem fosilnih goriva (ugljena, nafte i plina), uništavanjem (krčenjem) šuma, poljoprivrednom aktivnošću i drugim djelatnostima dok pokušava zadovoljiti svoje potreba za hranom, prostorom i energijom.
 • Priča o ozonu - Ozon je i staklenički plin i jaki oksidans koji dokazano ima štetan učinak na prinos usjeva, rast šuma i ljudsko zdravlje i neophodan je za život na Zemlji.
 • Treći svjetski rat: Bitka za Zemlju - Zemlju nismo naslijedili od svojih roditelja, nego posudili od svoje djece. Ako želimo da nam djeca žive bolje slijedi nam Bitka za Zemlju.

Some articles are written only in Croatian

Articles in chemistry

Articles in ecology


                    pljuuus!

Alati za webmastere

Alati za webmastere

Mala kolekcija alata koja vam može pomoći pri dizajnu i izradi web stranica.


Webmaster Tools

Webmaster Tools

A small collection of tools which may help with designing and creating web pages.


Preuzimanje materijala za ispis

Dokumenti u PDF formatu

Linkovi ispod vode do nekoliko verzija periodnog sustava pripremljenih za printanje na A4 papiru (297×210 mm)

Kemija vam je u opisu radnog mjesta ili predmet u školi? Ovdje možete pronaći knjižne oznake (bookmark) 'Periodni sustav' s osnovnim uputama kako izjednačiti jednadžbu kemijske reakcije

i na jednoj stranici sažeta pravila i stil pisanja SI jedinica i veličina.

Napravite papirnate 3D modele sedam osnovnih kristalnih sustava (A4 papir: 297×210 mm)

ili isprintajte veliki edukacijski poster za zid vašeg laboratorija (A1 papir: 841×594 mm)


Download printable materials

Printable Materials

Below are several versions of the periodic table prepared for printing on A4 paper (297×210 mm)

Is chemistry in your job description or a subject in school? Here you can find a bookmark sized 'Periodic system of elements' with basic instructions on how to balance chemical reactions

Crystal systems are the easiest to understand when you hold them in your hand. Craft 3D paper models of seven basic crystal systems

or print a large educational poster for your laboratory wall (A1 paper: 841×594 mm)

These rules and style conventions could greatly assist anyone in their use and understanding of SI units


Galerija slika iz kemije

Bitmap slike

Galerija slika iz kemije sadrži više od 250 slika iz kemije; slike laboratorijskog posuđa, aparata, strukturnih formula, kristalnih sistema, grafova i još mnogo toga. Slike možete besplatno preuzeti i koristiti u svom radu, neovisno koristite li ih za osobnu ili komercijalnu upotrebu.

Periodni sustav je dostupan i kao pozadinska slika radne površine (desktop wallpaper) vašeg računala. Odaberite veličinu prema rezoluciji vašeg monitora. (Dimenzije slika: 1280×887, 1024×709, 800×554.)

Slike velike rezolucije (Dimenzije slika: 3182×2078.)


Chemistry images gallery

Bitmap images

The Chemistry images gallery includes more than 250 images of laboratory glassware and apparatus, structural formulas, crystal systems, graphs, and more. You can download and use any image from my site and use it in your own work, either personal or commercial.

The Periodic Table is also available as a desktop background (wallpaper). Choose a size according to the resolution of your monitor. (Image Dimensions: 1280×887, 1024×709, 800×554.)

High resolution images (Image Dimensions: 3182×2078.)

Studentske skripte

pisane za studente sveučilišnog i stručnog studija Kemijsko-tehnološkog fakulteta.

Student scripts

written for students of graduate and undergraduate studies at the Faculty of Chemistry and Technology (Croatian only).


EniG. Software

C programi

Novi Chemistry Assistant sastoji se od nekoliko odvojenih programa pisanih u čistom C jeziku bez MFC (čime se dobila velika brzina i mala veličina programa). Svaki program je portable (prenosiva) aplikacija i može upotrebljavati samostalno.

 • Part I. Calculator for Chemists - mali je ali snažni znanstveni kalkulator koji podržava mnoge kompleksne funkcije, kako normalne tako i inverzne. Osim uobičajenih funkcija (sin, cos, log, potencija, korijen, memoriranje brojeva) u njega je uključeno i računalo molekularne mase kao i dvadesetak fizikalnih i kemijskih konstanti. Svi izračuni mogu se isprintati ili spremiti i ponovno učitati. (Online Help)
 • Part II. Solution Calculator - koristan je alat koji olakšava računanje potrebnih količina kemikalija (bilo kao soli ili otopina) potrebnih za pripremu otopine željene koncentracija. Program daje detaljnu recepturu s izračunom i postupkom za pripremu otopine traženog sastava. (Online Help)
 • Part III. Unit & Number Converter - program je koji će vam olakšati konvertiranje najčešće upotrebljavanih jedinica duljine, mase, volumena, temperature, itd. Program može pretvoriti i korisnički definirane jedinice nastale kombinacijom simbola jedinica, prefiksa i eksponenata. Ovim jednostavnim alatom lako ćete pretvoriti brojeve iz jednog brojevnog sustava u drugi (primjerice iz binarnog u heksadecimalni ili rimski brojevni sustav).

EniG. Software

C Programs

The new Chemistry Assistant consists of several separate programs. These programs are written in pure C without MFC, and each program can be used separately as a portable application.

 • Part I. Calculator for Chemists - is a small but powerful scientific expression calculator which supports many scientific functions, normal and inverse. All of the calculations can be printed or saved and recalled again. (Online Help)
 • Part II. Solution Calculator - is a useful tool which allows you to calculate how many solid chemicals or stock solutions you will need to prepare the desired solution. The program provides lab-ready directions on how to prepare the desired solution. (Online Help)
 • Part III. Unit & Number Converter - is a program that will convert most popular units of length, mass, volume, temperature, pressure, energy and many others. It also includes the ability to create custom conversions for anything you want (you can create your own custom units). This simple tool allows you to convert the number from one numeral system into another (for example, from binary into decimal or Roman numeral system).

Rječnici i prevoditelji

Englesko-hrvatski rječnik u stardict formatu (neophodan za Onyx Boox, moj novi e-book reader) nastao je konverzijom dvostupčane rječničke datoteke EH.txt dr. Gorana Igalya u stardict format. StarDict je besplatni, opensource program s tisućama rječnika koji se jednostavno integriraju u njega.

Srpski->hrvatski prevoditelj besplatni je Visual Basic program za sve Windows platforme koji će prevesti Vaše tekstove, subtitleove ili Web stranice sa srpskog na hrvatski jezik. Najveće blago programa su rječničke datoteke koje imaju preko 65 000 pojmova i stalno rastu.

English-Croatian Dictionary

English-Croatian dictionary in the StarDict format (necessary for Onyx Boox, my new e-book reader) is made through conversion of a two-column dictionary file EH.txt (by Dr. Goran Igalya) in to the StarDict format. StarDict is a free, open source program with thousands of dictionaries that are easily integrated in to the main program.

The Serbian->Croatian translator is a free Visual basic program for all Windows platforms that can translate texts, subtitles for movies or whole web pages from Serbian to Croatian (sr2hr dictionary contains over 65 000 words).

Visual Basic programi

Moji stari ali potpuno funkcionalni programi pisani u Visual Basic 6.0.

 • EniG. Periodic Table of the Elements - sadrži osnovne podatke o elementu na sedam jezika; vizualno prikazuje promjenu agregatnog stanja s promjenom temperature.
 • EniG. Chemistry Assistant - VisualBasic znanstveno računalo za brzo izračunavanje molarne mase spoja, kvadratnih jednadžbi, količine kemikalija za pripravu otopina i statističku analizu izmjerenih podataka.
 • EniG. Change Code Page - prebacuje Web stranice između različitih standarda, primjerice iz windows-1250 u ISO-8859-2 ili UTF-8.

Visual Basic Programs

A small collection of my old, but fully functional programs written in Visual Basic 6.0.

 • EniG. Periodic Table of the Elements - contains the basic data about the element in 7 languages; it shows visually the change of physical condition with the change of temperature.
 • EniG. Chemistry Assistant - VisualBasic scientific calculator for fast calculations of molecular weight, quadratic equations, quantity of chemicals for preparations of solutions and statistic analysis of experimental data.
 • EniG. Change Code Page - converts web pages between different standards, eg. from windows-1250 in to ISO-8859-2 or UTF-8.

JavaScript programi

JavaScript programi

Calc4Chem je JavaScript računalo (kalkulator) prilagođeno kemičarima. Osim uobičajenih funkcija (sin, cos, log, potencija, korijen, memoriranje brojeva) u njega je uključeno i računalo molekularne mase kao i dvadesetak fizikalnih i kemijskih konstanti.

 • Kalkulator - najbolji online kalkulator.
 • Znanstveno računalo (kalkulator) za kemičare - osim uobičajenih funkcija stolnog kalkulatora (sin, cos, log, potencija, korijen, memoriranje brojeva), može računati molekularne mase spojeva. U kalkulator je uključeno i dvadesetak fizikalnih i kemijskih konstanti.
 • Pretvaranje kutova - velika pomoć kad imate kutove izražene u stupnjevima (ili gradima, ili radijanima) a želite radijane (ili grade ili decimalne stupnjeve).
 • Pretvaranje rimskih brojeva u arapske - idealno za one koji pretvaraju rimske brojeve u arapske (i obrnuto) ili žele naučiti kako se to radi.
 • Pretvaranje brojevnih sustava - pretvorba decimalnih brojeva u binarne (oktalne, heksadecimalne, ...) i obrnuto.
 • Priprema otopina - je kalkulator (s bazom podataka) koji olakšava računanje potrebne količine kemikalija (bilo u obliku soli ili otopine) za pripremu otopine željene koncentracija.

Online igre

 • Igra memorije - Javascript verzija popularne igre pamćenja u kojoj je potrebno u što kraćem vremenu pronaći sve parove istih karata.
 • Pronađi parove - igra memorije u kojoj je potrebno povezati slike i njihove opise, odnosno imena i simbole elemenata.

JavaScript Programs

JavaScript Programs

Calc4Chem is a JavaScript scientific calculator for chemists that can be used as a common scientific calculator (sin, cos, log, power, root, memory), but also contains a molecular weight calculator and tables with various physical and chemical constants.

 • Calculator - the best online scientific calculator.
 • Scientific calculator for chemists - can be used as a common scientific calculator (sin, cos, log, power, root, memory), but also contains a molecular weight calculator and tables with various physical and chemical constants.
 • Angle Converter - is highly helpful if you have angles measured in degrees (or grads, or radians) and you want them in radians (or grads or decimal degrees).
 • Roman numerals converter - a small, easy to use tool which converts Roman Numerals to Arabic numbers and vice versa.
 • Number systems converter - easy to use tool which converts a decimal numbers to binary (octal, hexadecimal, ...) and vice versa.
 • Preparation of Solutions - s a useful calculator which allows you to calculate how many solid chemicals or stock solutions you will need to prepare the desired solution.

Online Games

 • Memory Game - a Javascript version of the popular memory card game, also known as concentration.
 • Find the pairs - match the words with the correct images (or name and symbol of element).

Radovi u CC časopisima

Ovdje su dani linkovi na sažetke mojih znanstvenih radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji.

 1. S. Brinić, M. Buzuk, M. Bralić, E. Generalić, Solid-contact Cu(II) ion-selective electrode based on 1,2-di-(o-salicylaldiminophenylthio)ethane, Journal of solid state electrochemistry, 16 (4) (2012), 1333.
 2. S. Brinić, M. Buzuk, E. Generalić, M. Bralić, Improving the response of copper(II) selective PVC membrane electrode by modification of N2S2 donor ligand, Acta chimica Slovenica, 57 (2010); 318
 3. M. Buzuk, S. Brinić, E. Generalić, M. Bralić, Copper(II) ion selective PVC membrane electrode based on S, S' bis(2 aminophenyl)ethanebis(thioate), Croatica chemica acta. 82 (4) (2009), 801.
 4. M. Bralić, S. Brinić, E. Generalić and L. Vrsalović, Development of a flow manifold for Fe(III) ion determination with a fluoride ion-selective electrode, Talanta, 63 (2004) 777.
 5. M. Bralić, Nj. Radić, S. Brinić and E. Generalić, Fluoride Electrode with LaF3 - Membrane and Simple Disjoining Solid-State Internal Contact, Talanta, 55 (3) (2001) 581.
 6. M. Bralić, E. Generalić and S. Krka, Design of the Fluoride Ion-Selective Electrode as Tubular Detector for Flow Injection Analysis, Anal. Letters, 33 (9) (2000) 1811.

Articles in CC journals

Here, I provide the abstract of my scientific articles, which has been published in peer reviewed scientifc journals.

 1. S. Brinić, M. Buzuk, M. Bralić, E. Generalić, Solid-contact Cu(II) ion-selective electrode based on 1,2-di-(o-salicylaldiminophenylthio)ethane, Journal of solid state electrochemistry, 16 (4) (2012), 1333.
 2. S. Brinić, M. Buzuk, E. Generalić, M. Bralić, Improving the response of copper(II) selective PVC membrane electrode by modification of N2S2 donor ligand, Acta chimica Slovenica, 57 (2010); 318
 3. M. Buzuk, S. Brinić, E. Generalić, M. Bralić, Copper(II) ion selective PVC membrane electrode based on S, S' bis(2 aminophenyl)ethanebis(thioate), Croatica chemica acta. 82 (4) (2009), 801.
 4. M. Bralić, S. Brinić, E. Generalić and L. Vrsalović, Development of a flow manifold for Fe(III) ion determination with a fluoride ion-selective electrode, Talanta, 63 (2004) 777.
 5. M. Bralić, Nj. Radić, S. Brinić and E. Generalić, Fluoride Electrode with LaF3 - Membrane and Simple Disjoining Solid-State Internal Contact, Talanta, 55 (3) (2001) 581.
 6. M. Bralić, E. Generalić and S. Krka, Design of the Fluoride Ion-Selective Electrode as Tubular Detector for Flow Injection Analysis, Anal. Letters, 33 (9) (2000) 1811.

Projekti primjene informacijske tehnologije


Project for Information Technologies Application 

Eni Generalić

Sveučilište u Splitu

Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

Teslina 10/V, Split, Hrvatska

 

 

Eni Generalić

University of Split

Faculty of Chemistry and Technology

Teslina 10/V, Split, Croatia

 

 

Copyright © 2013 by Eni Generalic. All rights reserved.