Kemijsko-tehnološki fakultet

Natječaj - NN br. 105/2020 od 25.09.2020.

Napisao/la Antonia Plazonić Parađina on .

SVEUČILIŠTE U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor:

Ad 1.) - jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom području Tehničke znanosti, znanstvenom polju Kemijsko inženjerstvo, znanstvenoj grani analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa, za rad u Zavodu za anorgansku tehnologiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Ad 2.) - jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom području Tehničke znanosti, znanstvenom polju Kemijsko inženjerstvo, znanstvenoj grani analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa, za rad u Zavodu za inženjerstvo okoliša, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

 Ad 3.) - jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor u znanstvenom području Prirodne znanosti, znanstvenom polju Kemija, znanstvenoj grani fizikalna kemija, za rad u Zavodu za fizikalnu kemiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Ad 4.) - jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu izvanredni profesor u znanstvenom području Tehničkeznanosti, znanstvenom polju kemijsko inženjerstvo, znanstvenoj grani kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala, za rad u Zavodu za organsku tehnologiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Ad 5.) - jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu izvanredni profesor u znanstvenom području Tehničke znanosti, znanstvenom polju Kemijsko inženjerstvo, znanstvenoj grani kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala, za rad u Zavodu za anorgansku tehnologiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Ad 6.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, polje Kemija ili iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, polje Biotehnologija ili polje Prehrambena tehnologija za rad na projektu Bioprospecting Jadranskog mora (KK 01.1.01.) – Aktivnost 1. Istraživanje kemijske raznolikosti, na određeno vrijeme do 01. studenog 2022. u slučaju pozitivnog vrednovanja znanstvenog centra izvrsnosti u ponovljenom postupku vrednovanja

Ad 7.) - jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, polje Fizika za rad u Zavodu za fiziku

Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), moraju ispunjavati i uvjete utvrđene odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Pristupnici Ad 1.), 2.), 3.), 4.) i 5.) uz potpisanu prijavu na natječaj, dužni su priložiti u tiskanom obliku i na CD-u:

 1. životopis
 2. preslik diplome o stečenom doktoratu znanosti
 3. prikaz znanstvene, nastavne odnosno stručne djelatnosti, popis radova, radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor te drugu odgovarajuću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za izbor
 4. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani
 5. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu

Pristupnici Ad 6.) osim uvjeta propisanih Zakonom o radu i Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju moraju ispunjavati i dodatne uvjete:

 • doktorska disertacija iz područja Prirodne znanosti, polje Kemija ili iz područja Biotehničke znanosti, polje Biotehnologija ili Prehrambena tehnologija
 • objavljeni znanstveni radovi

Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici Ad 6.) dužni su priložiti:

 1. životopis
 2. preslik diplome o stečenom doktoratu znanosti
 3. prikaz znanstvene, nastavne odnosno stručne djelatnosti; popis radova; radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor te drugu odgovarajuću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za izbor
 4. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 5. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani

S pristupnicima koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se intervju.

Pristupnici Ad 7.) uz potpisanu prijavu na natječaj, dužni su priložiti:

 1. životopis
 2. presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom sveučilišnom studiju
 3. ovjereni prijepis ocjena s prosjekom ili presliku dopunske isprave o studiju, za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 4. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 5. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani

S pristupnicima koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se intervju.

Rok za podnošenje prijave za pristupnike Ad 1.), 2.), 3.), 4.), 5.), 6.) i 7.) je 30 (trideset) dana od dana posljednje objave natječaja.

 **********

Ad 8.) - jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto voditelj Studentske službe, položaj I. vrste, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od 6 mjeseci.

Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • diplomirani pravnik/pravnica (dipl. iur.) ili magistar/magistra prava (mag. iur.)
 • 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika u govoru i pisanju
 • napredno znanje rada na računalu

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici Ad 8.) dužni su priložiti:

 1. životopis
 2. dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja
 3. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 4. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani

S pristupnicima koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se intervju.

***********

Ad 9.) - jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto III. vrste – laborant u Zavodu za opću i anorgansku kemiju, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice, uz probni rad od 3 mjeseca.

Pristupnici, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • SSS kemijskog smjera
 • znanje rada na računalu (MS Office, Internet)

Uz potpisanu prijavu na natječaj pristupnici Ad 9.) dužni su priložiti:

 1. životopis
 2. dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja
 3. rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 4. dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje) za pristupnike koji su strani državljani

S pristupnicima koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se intervju.

Rok za podnošenje prijave za pristupnike Ad 8.) i 9.) je 8 (osam) dana od dana posljednje objave natječaja.

***********

Pristupnici Ad 1.), 2.), 3.), 4.), 5.), 6.), 8.) i 9.) koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da KTF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i drugim pozitivnim propisima.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se neposredno ili poštom na adresu: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

O rezultatima Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.