Zavod za inženjerstvo okoliša

Predstojnik Zavoda
Titula Ime i Prezime e-mail Br. sobe Telefon
Izv. prof. dr. sc. Ivona Nuić e-mail C410 021-329-451
 
Djelatnici
Titula Ime i Prezime e-mail br. sobe Telefon
Prof. dr. sc. Marina Trgo e-mail C408 021-329-454
Prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović   e-mail  C409  021-329-452
Izv. prof. dr. sc. Ivona Nuić e-mail C410 021-329-451
Izv. prof. dr. sc. Marin Ugrina e-mail C410 021-329-451
Ing. Renata Dumanić e-mail C411 021-329-486
 
Predmeti na Zavodu
Naziv kolegija Oznaka studija Šifra predmeta ECTS
Projektiranje procesa  DKT_M
DKT_ZO
DPT
 KTB219  7.0
Inženjerstvo otpadnih voda DKT_ZO KTC201 6.5
Inženjerstvo otpadnih voda  DKT_M KTB225 5.0
Industrija i okoliš PKT_KI KTA309 3.0
Vježbe iz industrije i okoliša PKT_KI  KTA310  1.0
Zaštita voda PKT_ZO KTA331 4.0
Zaštita voda  SZOM  KTL311  4.0
Kemija i zaštita zraka PKT_ZO  KTJ205  4.0
Vježbe iz kemije i zaštite zraka PKT_ZO KTJ206 2.0
Analiza i optimizacija uporabe voda PKT_ZO KTJ305 3.0
Vježbe iz analize i optimizacije uporabe voda PKT_ZO KTJ306 1.0
Obrada otpadnih voda PKT_ZO  KTJ309  4.0
Vježbe iz obrade otpadnih voda PKT_ZO KTJ310 2.0
Održivi razvoj u priobalju PKT_ZO KTJ312 3.0
Tehnologija vode PPT KTK313 5.0
Industrijske otpadne vode SZOM KTL303 6.0
Gospodarenje otpadom PKT_ZO KTJ301 3.0
Vježbe iz gospodarenja otpadom PKT_ZO KTJ302 1.0
Tehnologije remedijacije okoliša DKT_ZO KTC113 5.0
Inženjerstvo naprednih procesa obrade voda DKT_ZO KTC218 7.0
Uvod u znanstvenoistraživački rad DKT_ZO
DPT
KTB226 3.0
Studija utjecaja na okoliš DKT_ZO KTC221 5.0
Sanacija odlagališta otpada DKT_ZO KTC222 5.0
Oznaka studija: PKT (Preddiplomski studij Kemijske tehnologije), PKT-KI (Preddiplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Kemijsko inženjerstvo), PKT-ZO (Preddiplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Zaštita okoliša), PK (Preddiplomski studij Kemije), PPT (Preddiplomski studij prehrambene tehnologije), DKT (Diplomski studij Kemijske tehnologije), DKT-M (Diplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Materijali), DKT-ZO (Diplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Zaštita okoliša), DKT-MK (Diplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Mediteranske kulture),  DK (Diplomski studij Kemije), DK-OKB  (Diplomski studij Kemije smjer: Organska kemija i biokemija), DK-KO (Diplomski studij Kemije smjer: Kemija okoliša), F (Integrirani preddiplomski i diplomski studij Farmacije), SSKT (Stručni studij Kemijske tehnologije), SS-KTM (Stručni studij Kemijske tehnologije smjer: Kemijska tehnologija i materijali), SS-PT (Stručni studij Kemijske tehnologije smjer: Prehrambena tehnologija), SS-ZOM (Stručni studij Zaštita i oporaba materijala).
 
Projekti na Zavodu
Naziv projekta Voditelj Projekta Šifra projekta Vrsta projekta
       
Natural modified sorbents as materials for remediation of mercury contaminated environment (2021.-2024.) izv. prof. dr. sc. Marin Ugrina     znanstveno-istraživački  (MZO) 
Application of Natural Zeolite for Remediation of Mercury Contaminated Soil (2016.-2018.) izv. prof. dr. sc. Ivona Nuić    znanstveno-istraživački  (MZO)  
Low-cost sorbents as a potential material for in situ remediation of heavy metal contaminated groundwater (2016.-2018.) prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović     znanstveno-istraživački  (MZO) 
 Natural zeolites as a reactive barrier
for landfill leachate treatment
(2014.-2018.)
prof. dr. sc. Marina Trgo  IP-11-2013-4981  znanstveno-istraživački  (HRZZ)
 Development of new Fe(III) modified natural zeolite for environmental application (2008.-2010.)  prof. dr. sc. Marina Trgo     znanstveno-istraživački  (MZO) 
 Prirodni zeoliti u zaštiti voda (2007.-2013.) prof. dr. sc. Jelena Perić, professor emerita 011-0000000-2239  znanstveno-istraživački  (MZOS)