Zavod za organsku kemiju

Predstojnik Zavoda
Titula Ime i Prezime e-mail Br. sobe Telefon
doc. dr. sc. Marina Zekić e-mail A402 021-329-432
 
Djelatnici
Titula Ime i Prezime e-mail br. sobe Telefon
prof. dr. sc. Igor Jerković e-mail A401 021-329-436
prof. dr. sc. Ivica Blažević e-mail A403 021-329-434
prof. dr. sc. Ani Radonić e-mail A402 021-329-432
doc. dr. sc. Marina Zekić e-mail A402 021-329-432
dr. sc. Azra Đulović e-mail A404 021-329-430
ing. Edita Jelinčić e-mail A415 021-329-494
mag. chem., predavač Tijana Stanić  e-mail A404 021-329-430
 
Vanjski suradnici
Titula Ime i Prezime e-mail br. sobe Telefon
 mag. chem. Katarina Usanović e-mail    
 
Predmeti na Zavodu
Naziv kolegija Oznaka studija Šifra predmeta ECTS
Organska kemija  PKT, PPT  KTA201  6.5
Vježbe iz organske kemije  PKT, PPT  KTA202  3,0
 Organska kemija I PK KTG206  6.5
Vježbe iz organske kemije I  PK  KTG207  9.5
 Organska kemija II  PK  KTG208  5,0
 Vježbe iz organske kemije II  PK  KTG209  3,0
 Prirodni organski spojevi  PK  KTG213  4,0
Vježbe iz prirodnih organskih spojeva  PK  KTG214  2,0
 Osnove organske kemije  SS-KTM  SS-PT  KTL107  7,0
 Organska analiza  DK  KTH104  10.0
 Organska sinteza  DK  KTH105  10.0
 Kemija i tehnologija aromatičnog bilja DK  KTH106 6.5
 Kemija aroma DK  KTH201 7.5
 Sinteza biološki aktivnih spojeva DK  KTH204 7.5
Parfemi i kozmetički preparati  PK  KTG317  4.5
 Parfemi i kozmetički preparati  DKT-MK  KTD211  4.0
 Organska kemija I  F  KMF202  8.0
 Organska kemija II  F  KMF205  6.0
 Farmakognozija F  KMF206  7.0
Tehnologija prerade ljekovitog i začinskog bilja PPT, DPT KTM203 6.0
Spektroskopske metode u analizi hrane DPT KTM219 4.0
Oznaka studija: PKT (Preddiplomski studij Kemijske tehnologije), PKT-KI (Preddiplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Kemijsko inženjerstvo), PKT-ZO (Preddiplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Zaštita okoliša), PK (Preddiplomski studij Kemije), DKT (Diplomski studij Kemijske tehnologije), DKT-M (Diplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Materijali), DKT-ZO (Diplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Zaštita okoliša), DKT-MK (Diplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Mediteranske kulture),  DK (Diplomski studij Kemije), DK-OKB  (Diplomski studij Kemije smjer: Organska kemija i biokemija), DK-KO (Diplomski studij Kemije smjer: Kemija okoliša), F (Integrirani preddiplomski i diplomski studij Farmacije), SSKT (Stručni studij Kemijske tehnologije), SS-KTM (Stručni studij Kemijske tehnologije smjer: Kemijska tehnologija i materijali), SS-PT (Stručni studij Kemijske tehnologije smjer: Prehrambena tehnologija)
 
Projekti na Zavodu
Naziv projekta Voditelj Projekta Šifra projekta Vrsta projekta
Biljke kao izvor bioaktivnih sumporovih spojeva te njihova sposobnost hiperakumulacije metala  izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević HRZZ-IP-2016-06-1316 Znanstveno-istraživački
Bioprospecting Jadranskog mora prof. dr. sc. Igor Jerković (na ustanovi) KK.01.1.1.01.0002 Znanstveno-istraživački
Centar kompetencija 3LJ prof. dr. sc. Igor Jerković (na ustanovi) KK.01.2.03.0017 Ostali projekti