O KTF-u

Napisao/la alumni on .

Kemijsko-tehnološki fakultet (KTF) osnovan je odlukom Sabora NR Hrvatske 1960. godine Zakonom o osnivanju Fakulteta. U sastavu zagrebačkog Sveučilišta bio je do 1974. godine, kada je osnovano Sveučilište u Splitu. Bili su to počeci rada visokoškolskih ustanova u Splitu, a osnivanje Kemijsko-tehnološkog fakulteta predstavljalo je značajan doprinos u obrazovanju i stvaranju visokostručnih kadrova kemijsko-tehnološke struke neophodno potrebnih dalmatinskoj privredi.

Biskupova palaca Fakultet je započeo s radom 22. listopada u zgradi Biskupove palače gdje se izvodila teorijska nastava, dok su se laboratorijske vježbe održavale u prostorima Pedagoške akademije i Srednje medicinske škole. 1962. godne nadograđena je zgrada Klasične gimnazije u Teslinoj ulici 10, gdje je i danas sjedište Fakulteta, i adaptiran je dio zgrade Industrijske škole kemijskog smjera u Kaštel Sućurcu gdje se izvode laboratorijske vježbe za većinu predmeta. U prvoj akademskoj godini (1960/61) Fakultet je imao samo 5 nastavnika i 5 asistenata u stalnom radnom odnosu, izabranih od Elektorske komisije sastavljene od eminentnih profesora zagrebačkog Tehnološkog fakulteta. Nastava se u početku izvodila prema nastavnim programima istog fakulteta. Međutim, nastavnici KTF-a vrlo su brzo izradili vlastite nastavne programe prilagođene tadašnjim potrebama kemijske industrije Dalmacije, pri čemu su za izvođenje izbornih predmeta u četvrtoj godini studija bili angažirani stručnjaci iz industrije.

Od svoga osnutka Fakultet ustrojava i izvodi studij kemijske tehnologije. Završetkom studija najprije se stjecao stručni naziv diplomirani inženjer kemije, a kasnije diplomirani inženjer kemijske tehnologije. Od 1977/78 godine počinje se organizirati i izvoditi i stručni studij kemijske tehnologije. Od utemeljenja Fakulteta do danas na ovim studijima diplomiralo je više od 1200 studenta, od čega na sveučilišnom oko tisuću i ostali na stručnom studiju.

Zgrada fakulteta Tijekom proteklih godina permanento se radilo na mijenjanju i unapređivanju nastavnih programa praćenjem potreba regije i njene privrede, uvažavajući načela održivog razvitka te praćenjem europskih i svjetskih zbivanja u znanosti i visokom obrazovanju. Ovaj proces rezultirao je postupnim uvođenjem usmjerenja i/ili smjerova u studij, odnosno osnivanjem novih zavoda ili provođenjem nekih drugih aktivnosti. Tako je do 2003. godine sveučilišni dodiplomski studij trajao devet semestara i izvodio se kroz tri smjera: Kemijsko-tehnološki procesi (od početka rada Fakulteta), Zaštita okoliša (od 1982/83, nakon što je 1977/78 bio upisan jednogeneracijski dvogodišnji studij Zaštita i očuvanje čovjekove okoline) i Kemija i tehnologija mediteranskih kultura (od 2001/2002). Stručni studij kemijske tehnologije trajao je pet semestara i izvodio se kroz smjerove: Procesno-tehnološki i Prehrambeno-tehnološki. Završetkom studija stjecao se stručni naziv inženjer kemijske tehnologije.

Na KTF-u također se kontinuirano organizirala i izvodila poslijediplomska nastava iz znanstvenih polja kemije i kemijskog inženjerstva. Prvi poslijediplomski studiji iz "Inženjerske kemije" (1972/73) i "Inženjerske kemije-Kemija i tehnologija makromolekula" (1978/79) organizirani su u sklopu Sveučilišta u Zagrebu, da bi se od 1983/84 izvodio studij "Inženjerske kemije" za više generacija postdiplomanada kao studij Sveučilišta u Splitu, a zatim i "Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala" kao magistarski i doktorski studij iz kemijskog inženjerstva. Na ovim studijima magistriralo je i doktoriralo oko sedamdeset kandidata.

Od akademske godine 2003/04 do 2005/06 na KTF-u se izvodi i dio studija Farmacije prema nastavnom planu i programu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studenti su I. i II. godinu studija studirali u Splitu nakon čega su nastavljali studij i diplomirali na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu.

Laboratorij fizikalne Stupanjem na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenom radu 2003. godine svi su fakulteti u Hrvatskoj bili dužni svoje nastavne programe uskladiti s načelima Bolonjske deklaracije. KTF je, poput većine tehničkih fakulteta, svoje programe ustrojio po modelu 3+2+3 tako da se obrazovanje sada odvija kroz tri stupnja tj. preddiplomski (3 godine), diplomski (2 godine) i poslijediplomski doktorski studij (3 godine). U ovoj prilagodbi nastavnih programa svakom semestru pridruženo je 30 ECTS bodova da bi se omogućila mobilnost studenata, povećala učinkovitost studiranja, skratilo vrijeme studiranja i osigurale kompetencije za obavljanje odgovarajućih poslova. Potrebno je istaknuti da se te 2003. godine, uz postojeći sveučilišni studij kemijske tehnologija, po prvi puta organizira i izvodi sveučilišni studij kemije.

Dakle, od akademske godine 2005/06 KTF ustrojava i izvodi sveučilišne preddiplomske i diplomske studije kemijske tehnologije i kemije. Završetkom preddiplomskih studija stječe se stručni naziv bakalaureus (prvostupnik) inženjer kemijskog inženjerstva, odnosno bakalaureus (prvostupnik) kemije, a diplomskog studija magistar inženjer kemijskog inženjerstva ili magistar kemije. U diplomskim studijima ponuđeni su smjerovi: Materijali, Zaštita okoliša i Mediteranske kulture (za studij kemijske tehnologije), odnosno Organska kemija i biokemija i Kemija okoliša (za studij kemije)

Uz sveučilišne studijske programe na Fakultetu se i dalje organizira i izvodi stručni studij kemijske tehnologije sa smjerovima Kemijska tehnologija i materijali i Prehrambena tehnologija. Završetkom petsemestarskog studija stječe se stručni naziv stručni pristupnik kemijskog inženjerstva.

Izrađen je i novi nastavni program poslijediplomskog doktorskog studija "Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i zaštiti okoliša" kojim se stječe akademski naziv doktora tehničkih znanosti iz kemijskog inženjerstva. Izrada programa poslijediplomskog doktorskog studija iz kemije je u tijeku.

Na KTF-u uz nastavu se odvija i veoma bogata znanstvena djelatnost. Fakultetski nastavnici uključeni su u brojne znanstvene projekte (iz znanstvenih polja kemije, kemijskog inženjerstva i biotehnologije) bilo kao glavni istraživači, suradnici ili konzultanti iz svojih specijalnosti. Sve ovo svjedoči o njihovoj primjerenoj znanstvenoj aktivnosti što oni dokazuju stalnim objavljivanjem znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i sudjelovanjem na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Oni su također aktivni sudionici u pripremi i radu znanstvenih i stručnih skupova, članovi brojnih znanstvenih i stručnih domaćih i međunarodnih društava te recenzenti znanstvenih projekata i časopisa, a hvale je vrijedan rad znanstvenika KTF-a u radu različitih Odjela za normizaciju pri Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo na izradi hrvatskih normi i njihovom usklađivanju s EU normama.

Od svog osnutka do danas Fakultet je, sagledavajući ulogu znanosti u industriji, posebnu pozornost poklanjao suradnji s dalmatinskim gospodarstvom. Suradnja se odvijala kroz ispitivanja i davanja mišljenja za sirovine i proizvode kemijske industrije, izradu ekspertiza, studija i elaborata te diplomskih radova u kojima se obrađivala problematika od interesa za industriju.

Atomski spektrometarSve ove djelatnosti nastavne, znanstvene ili stručne, danas (2009. godine) obavlja 36 nastavnika, 5 asistenata, 19 znanstvenih novaka i 6 stručnih suradnika. U njihovom radu pomaže im 12 tehničara i laboranata uz administrativno i pomoćno-tehničko osoblje (ukupno 22). Nakon skoro pedeset godina djelovanja, Fakultet ima ukupno 100 zaposlenika u stalnom radnom odnosu, ali među njima nema više naših uglednih profesora, utemeljitelja prvih fakultetskih zavoda. Nažalost mnogi od njih nisu ni među živima. Sjećamo ih se s dužnim poštovanjem i nosimo ih u najljepšim uspomenama.

Raspoloživi prostor Fakulteta je nedostatan i neuvjetan za izvođenje svih studijskih programa, kao i za znanstveno-istraživački rad nastavnika, znanstvenih novaka i studenata, a poseban problem je dislociranost studentskih laboratorija. Međutim veseli nas da ćemo, barem se tako nadamo, 50. obljetnicu Fakulteta proslaviti u novim prostorima. Naime, 4. srpnja 2008. godine u kampusu "Visoka" svečano je položen temeljni kamen za izgradnju zgrade u kojoj će biti smješteni osim KTF-a još Prirodoslovno-matematički i Pomorski fakultet. U namjenski građenim prostorima u novoj zgradi očekujemo znatno bolje uvjete za rad i posebno nove sadržaje (sveučilišna knjižnica, dostupnost znanstvene opreme ostalih sastavnica splitskog Sveučilišta, sportski tereni, prehrana) koji će doprinositi kvalitetnijem radu i životu studenata i nastavnika. Prelaskom u novu zgradu očekujemo veći broj infokabineta i mogućnost primjene modernih metoda u izvođenju nastave i prvenstveno povećanu iskoristivost radnog dana za studente, jer danas oni znatan dio vremena gube na putu do laboratorija u Kaštel Sućurcu.

Nova zgrada KTF-a Daljnji razvoj Fakulteta usmjeren je na permanentno unapređivanje nastave i znanstvenog rada. S tim u vezi, organizaciju Fakulteta potrebno je prilagođavati zahtjevima novog vremena u kojemu se događa rekonstrukcija kemijske i srodnih industrija, promjene tržišnih odnosa i pretvorba u tržišno gospodarstvo europskog modela. Veliki kemijski giganati prestaju ili su prestali s radom i jača tendencija razvoja malih i srednjih pogona za proizvodnju specijalnih materijala i proizvoda podređenih složenim uvjetima zaštite okoliša. Nastavni kadar stoga mora biti sposoban brzo uočavati i reagirati na promjene odgovarajućom prilagodbom nastavnih planova i programa. Velika nam je želja i potreba da nam u tome pomognu i naši bivši studenti. Od njih očekujemo pomoć u svim segmentima djelovanja Fakulteta i njihovo "aktiviranje" na zajedničkim zadacima, jer u ovom trenutku razvitka hrvatskog društva, u okviru svojih znanja i mogućnosti, moramo znati odgovoriti izazovima 21. stoljeća. Kroz modernizaciju nastavnih programa i znanstvenih istraživanja KTF sa svojim djelatnicima nastoji odgovoriti izazovima vremena, pridonositi općem dobru i razvoju našega društva i domovine.