Zavod za organsku tehnologiju

Napisao/la Miće Jakić on .

Zajednicka slika

Djelatnici Zavoda za organsku tehnologiju slijeva na desno (2020): Miće Jakić, Anita Jenjić, Nataša Stipanelov Vrandečić, Branka Andričić, Irena Krešić, Katica Jurić, Sanja Perinović Jozić i Matko Erceg.

Kratki povijesni pregled

Zavod je osnovan 1963. god., a utemeljio ga je prof. dr. sc. Urban Roje. Od 1978. do 1994. god. djelovao je pod nazivom Laboratorij za petrokemiju i polimere. Zavod se do 2016. god. koristio uredima i znanstvenim laboratorijima u Teslinoj 10 te studentskim laboratorijima u Kaštel Sućurcu. Prekretnica u razvoju Zavoda bila je krajem 1980-ih godina, kad su nabavljeni prvi uređaji za toplinsku analizu (DSC i TGA). U sklopu projekta opremanja zgrade `triju fakulteta` 2019. godine instaliran je uređaj za određivanje mehaničkih svojstava. Djelatnici Zavoda sudjelovali su u razvoju Fakulteta od njegova utemeljenja svojim nastavnim i znanstvenoistraživačkim radom, a obnašali su i odgovorne dužnosti dekana (prof. dr. sc. U. Roje i prof. dr. sc. I. Klarić), prodekana (doc. dr. sc. U. Roje, prof. dr. sc. T. Kovačić, izv. prof. dr. sc. I. Klarić, prof. dr. sc. B. Andričić, prof. dr. sc. N. Stipanelov Vrandečić i prof. dr. sc. M. Erceg), pročelnika Odsjeka za inženjerstvo i tehnologije (prof. dr. sc. T. Kovačić, prof. dr. sc. I. Klarić, prof. dr. sc. B. Andričić, izv. prof. dr. sc. M. Erceg i prof. dr. sc. N. Stipanelov Vrandečić) te voditelja doktorskih studija iz polja kemijskog inženjerstva (prof. dr. sc. T. Kovačić i prof. dr. sc. B. Andričić).

Nakon umirovljenja profesora Urbana Roje 1999. godine dužnost predstojnika Zavoda obnašala je prof. dr. sc. Tonka Kovačić do umirovljenja 2010. godine. U razdoblju 2010. - 2013. dužnost predstojnika Zavoda obnašala je izv. prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić, a trenutni predstojnik Zavoda je izv. prof. dr. sc. Matko Erceg (2013. - ). U izvođenju i na stalnom unapređenju nastavne i znanstvene djelatnosti danas u Zavodu rade redovita profesorica Branka Andričić, izvanredni profesori Nataša Stipanelov Vrandečić i Matko Erceg, docentica Sanja Perinović Jozić, znanstveni novaci Miće Jakić i Irena Banovac, te više laborantice Katica Jurić i Anita Jenjić.

Nastavna djelatnost

Od utemeljenja Fakulteta nastavna djelatnost obuhvaća tematiku iz tehnoloških procesa organske industrije, katalize, procesa polimerizacije te priprave, karakterizacije i prerade polimernih materijala. Predavanja, seminari i laboratorijske vježbe kontinuirano se osuvremenjuju i nadopunjuju, a prema potrebi se predlažu novi predmeti. Djelatnici Zavoda skrbe o nastavi na sljedećim sveučilišnim studijima: na preddiplomskom studiju Kemijska tehnologija (obvezni predmeti Kataliza, Tehnološki procesi organske industrije i Odabrani procesi kemijske industrije; izborni predmeti Polimerni materijali, Prerada plastike i gume, Polimeri i okoliš i Osnove biotehnologije), na preddiplomskom studiju Kemija (obvezni predmeti Kataliza i Odabrani procesi kemijske industrije; izborni predmet Kemija polimera), na preddiplomskom studiju Prehrambena tehnologija (obvezni predmeti Osnove biotehnologije i Ambalaža prehrambenih proizvoda), na diplomskom studiju Kemijska tehnologija, smjer Materijali (obvezni predmet Polimerizacijski procesi; izborni predmeti Struktura i svojstva polimera, Karakterizacija polimera, Polimerne mješavine i kompoziti, Premazi, Proizvodnja polimernih tvorevina i Prirodni polimerni materijali), na diplomskom studiju Kemijska tehnologija, smjer Zaštita okoliša (obvezni predmeti Kataliza u zaštiti okoliša i Metode karakterizacije materijala; izborni predmeti Oporaba plastike i Procjena životnog ciklusa proizvoda), na diplomskom studiju Kemija, smjer Organska kemija i biokemija (izborni predmet Prirodni polimerni materijali), na diplomskom studiju Prehrambena tehnologija (izborni predmet Suvremene metode pakiranja hrane) te na integriranome preddiplomskom i diplomskom studiju Farmacija – zajedničkom studiju Medicinskog fakulteta u Splitu i KTF-a (obvezni predmeti Tehnologija sintetičnih lijekova i Biotehnološki procesi farmaceutske industrije; izborni predmet Spremnici u farmaciji). Na preddiplomskome stručnom studiju Zaštita i oporaba materijala u Zavodu se skrbi o obveznim predmetima Procesi polimerizacije, Polimerni materijali, Premazi, Prerada i oporaba polimera i Metode karakterizacije materijala. Eksperimentalna nastava unaprjeđuje se uvođenjem novih laboratorijskih vježba i instrumentnih tehnika.
Izabrani recenzirani nastavni materijali
  • I. Klarić, „Tehnološki procesi organske kemijske industrije“, 2018. (interna skripta).
  • M. Erceg, „Struktura i svojstva polimera – priručnik za laboratorijske vježbe“, 2017. (priručnik Sveučilišta u Splitu).
  • T. Kovačić, „Struktura i svojstva polimera“, 2010. (udžbenik Sveučilišta u Splitu).
  • T. Kovačić, B. Andričić, „Kataliza“, 2010. (interna skripta).
  • B. Andričić, „Prirodni polimerni materijali“, 2008. (priručnik Sveučilišta u Splitu).
U posljednjih pet godina pod mentorstvom nastavnika u Zavodu su izrađena 34 završna rada i 37 diplomskih radova.
Na poslijediplomskome sveučilišnom (doktorskom) studiju Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i zaštiti okoliša djelatnici Zavoda u posljednjih pet godina sudjelovali su u realizaciji obveznih predmeta Fizika polimera te izbornih predmeta Polimerni nanokompoziti i Toplinska i termooksidacijska razgradnja polimera.

Znanstveno-istraživačka i stručna djelatnost

Znanstvenoistraživački rad Zavoda temelji se na istraživanju pripreme i svojstava polimernih mješavina, kompozita i nanokompozita. Istraživanja se provode u sklopu istraživačke teme Istraživanje i razvoj ekološki prihvatljivih materijala i održivih procesa (Razvoj polimernih mješavina i kompozita za različite namjene i istraživanje njihove toplinske razgradnje).
U posljednjih deset godina u Zavodu se provodio znanstveni projekt 011-1252971-2249 „Polimerne mješavine s biorazgradljivim komponentama“, MZOŠ, voditelji prof. dr. sc. T. Kovačić (2007. – 2010.) i prof. dr. sc. B. Andričić (2010. – 2013.).
U proteklih deset godina djelatnici Zavoda objavili su 35 znanstvenih radova u časopisima indeksiranima u WoS-u. Sudjelovali su priopćenjima na 29 međunarodnih i 26 nacionalnih znanstvenih skupova i održali dva pozvana predavanja u Republici Hrvatskoj te tri pozvana i jedno plenarno predavanje u inozemstvu. Pod njihovim mentorstvom obranjene su dvije doktorske disertacije, a bili su komentori još dviju doktorskih disertacija. Recenzirali su znanstvene radove za časopise (Polymer Degradation and Stability, Thermochimica Acta, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Journal of Applied Polymer Science i dr.) i znanstvene projekte (za potrebe MZOŠ-a i HRZZ-a).
Djelatnici Zavoda sudjeluju u stručnim poslovima izrade elaborata i izvješća za potrebe gospodarstva. Članovi su međunarodnih udruženja (International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry) i nacionalnih društava i udruga (Hrvatskoga kemijskog društva – Podružnice Split i Udruge kemijskih inženjera i tehnologa Split) te Alumni udruge Fakulteta (AMACTF).

Predstojnici Zavoda

prof. dr. sc. Urban Roje (1963. – 1983.; 1991. – 1998.)

prof. dr. sc. Tonka Kovačić (1983. – 1991.; 1998. – 2010.)

izv. prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić (2010. – 2013.)

izv. prof. dr. sc. Matko Erceg (2013. – 2015.)

prof. dr. sc. Branka Andričić (2015. – 2020.)

 
Sadašnji djelatnici Zavoda

prof. dr. sc. Branka Andričić (od 1991.)

prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić (od 1995.)

prof. dr. sc. Matko Erceg (od 2001.)

doc. dr. sc. Sanja Perinović Jozić (od 2005.)

doc. dr. sc. Miće Jakić (od 2008.)

Irena Krešić, asistent (od 2011.)

Katica Jurić, viši laborant (od 1999.)

Anita Jenjić, viši laborant (od 2009.)

Bivši djelatnici Zavoda

prof. dr. sc. Urban Roje (1963. – 1999.)

prof. dr. sc. Tonka Kovačić (1964. – 2010.)

prof. dr. sc. Ivka Klarić (1971. – 2013.)

Antun Nardelli, predavač (1971. – 1995.)

  1. sc. Olga Deletis, asistent (1967. – 1969.)

Jozo Šimera, laborant (1963. – 1964.)

Vjekoslav Medvešek, laborant (1964. – 1966.)

Jurica Favro, kemijski tehničar (1968. – 1970.)

Lucija Veselinović, laborant (1963. – 1998.)

Branko Barlafa, kemijski tehničar (1975. – 2009.)

Ksenija Zanchi, referent (1964. – 1975.)

P1250110
Djelatnici Zavoda za organsku tehnologiju slijeva na desno (2010): Nataša Stipanelov Vrandečić, Sanja Perinović Jozić, Katica Jurić, Miće Jakić, Tonka Kovačić, Matko Erceg, Ivka Klarić, Branka Andričić i Anita Jenjić.