OBAVIJEST O UPISIMA U VIŠU GODINU STUDIJA ( AKADEMSKA GODINA 2020./2021. )

1. Upoznajte se s Odlukama koje reguliraju upise i školarine
Odluka_Fakultetskog_vijeća_od_23.09.2020.pdf
Odluka_32_sjednice_Senata_o_participaciji_troskova.pdf
PRAVILNIK_KTF_2019.pdf (posebno čl. 57.)

2.a. Upišite se preko Studomata

    Upis akademske godine 2020./21. obavlja se preko Studomata u periodu od 24.09.2020. do 30.09.2020.g. Prilikom upisa godine automatski se upisuju predmeti zimskog semestra, dok će se upis predmeta ljetnog semestra odvijati preko Studomata u periodu od 02.10.2020.g. do 05.10.2020.g.
    Prije nego pristupite upisu godine preko Studomata molimo da provjerite jesu li Vam unesene ocjene svih položenih ispita (i ispita položenih na dekanskom roku). U slučaju da nisu molimo da se obratite u Studentsku službu ili predmetnom profesoru.
    Ukoliko imate nepodmirenih dugova za školarinu za akademsku godinu 2019./20. neće Vam biti omogućen upis godine preko Studomata stoga Vas molimo da se obratite u Studentsku službu.
    Prije upisa godine molimo da preko Studomata popunite osobne podatke koji nedostaju. Upute se nalaze u privitku. Unos_osobnih_podataka_u_sklopu_upisa
    Posebno naglašavamo da:
-       Predmet i pripadajuće vježbe iz tog predmeta čine jedinstvo te da nije moguće prvi put upisati predmet bez pripadajućih vježbi ni vježbe bez pripadajućeg predmeta. 
-       Kod parcijalnog upisivanja predmeta viših godina molimo da vodite računa o preklapanjima u rasporedu. (Primjerice, ukoliko ste u obvezi ponovno upisati i slušati Matematiku I ili Matematiku II nemojte odabrati predmete koje se predaju u istom terminu.)
-       Ukoliko parcijalno upisujete izborne predmete više godine molimo da prvo odaberete izborne pa tek onda obvezne predmete više godine (na taj način smanjujete kvotu za obvezne predmete).
Upute za upis godine se nalaze u privitku. Upute_za_upis_godine

2.b. Vezano za broj ECTS bodova upisanih u akademskoj godini:
-  U pravilu se upisuje 60 ECTS-a. Pravilnik o studijima i sustavu studiranja na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu u čl. 57. predviđa da student u pojedinoj akademskoj godini može upisati predmete u ukupnom opterećenju od najviše 63 ECTS, a najmanje 55 ECTSbodova.
- Studentu koji je u prethodnoj akademskoj godini položio ispite iz svih upisanih predmeta može se omogućiti upis predmeta do najviše 75 ECTS bodova (čl.57. st. 7. Pravilnika). (Studenti na koje se odnosi ovaj stavak Pravilnika vrše upis do 60 ECTSa preko Studomata te obaviještavaju Studentsku službu da im upiše ostatak predmeta do 75 ECTS bodova navodeći predmete koje ime je potrebno upisati).
- Studentima kojima je u ak. god. 2019./20. odgođeno obavljanje Stručne prakse maksimalni broj bodova koji u ak. dog. 2020./21. mogu upisati uvećava se za broj bodova koje nosi Stručna praksa (Studenti na koje se odnosi ovo pravilo vrše upis do 60 ECTSa preko Studomata te obaviještavaju Studentsku službu da im upiše ostatak ECTS bodova navodeći predmete koje im je potrebno upisati).
- Studentima I. godine diplomskih studija, kojima je uz predmet Stručna praksa ostao ne položeni ispit iz I. godine studija, dozvoljava se upis svih predmeta II. godine studija.(Odluka Fakultetskog vijeća od 23.09.2020.g.)  (Studenti na koje se odnosi ovaj stavak vrše upis do 60 ECTSa preko Studomata te obaviještavaju Studentsku službu da im upiše ostatak ECTS bodova navodeći predmete koje im je potrebno upisati) 
- Studentima II. godine preddiplomskih studija i studentima II. godine stručnog studija kojima je uz predmet Stručna praksa ostao ne položen jedan ispit iz II. godine studija, dozvoljava se upis svih predmeta III. godine studija. (Odluka Fakultetskog vijeća od 23.09.2020.g.)  (Studenti na koje se odnosi ovaj stavak vrše upis do 60 ECTSa preko Studomata te obaviještavaju Studentsku službu da im upiše ostatak ECTS bodova navodeći predmete koje im je potrebno upisati)

2.c. Iznos Školarine
Molimo studente kojima je ostao jedan nepoložen ispit (bez obzira koliko ECTS bodova iznosi) da pričekaju s upisom godine i plaćanjem školarine do donošenja odluke Fakultetskog vijeća a vezano za danas (24.09.2020.g.) donesenu Odluku Senata Sveučilišta u Splitu.

Odlukom Fakultetskog vijeća od 23.09.2020.g. u tablici pod točkom h) određen je iznos participacije studenata u troškovima studija.  Odluka_Fakultetskog_vijeća_od_23.09.2020.pdf
Upozoravamo Vas da iznos školarine Studomat automatski izračunava sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu od 16. srpnja 2020.g.
Molimo Vas da iznos školarine platite prema tablici iz Odluke Fakultetskog vijeća od 23.09.2020.g. te da obavijestite Studentsku službu da Vam u sustavu smanjimo školarinu kako bi se pravilno iskazivala. 

Školarina se plaća odjednom, prilikom upisa.
Za obročno plaćanje potrebno je da uputite Dekanu pisanu molbu.

3. Treći put upis predmeta
Odlukom Fakultetskog vijeća od 23.09.2020.g. (točka II. c) odobrava se upis u ak. god. 2020./21. i nastavak studiranja studentima koji bi izgubili pravo studiranja zbog nepoloženih ispita iz predmeta koje su po drugi put upisali u ak. god. 2019./20., pod uvjetom da su, u studijskoj godini u kojoj su predmeti zbog kojih su izgubili pravo studiranja stekli najmanje polovicu od ukupnog broja ECTS bodova. Ovi studenti plaćaju školarinu od 8.000,00 kn. Mogućnost nastavka studiranja za ove studente može se odobriti samo jednom tijekom studija.
Molimo Vas da pisane molbe za nastavak studiranja i treći puta upis predmeta dostavite u Studentsku službu osobno ili mailom. 

4. Sukladno Preporukama HZJZ za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 molimo Vas da ispunite Izjavu kojom se obvezujete na mjerenje temperature prije svakog dolaska na Fakultet.  Izjava_temperatura_2020.pdf
Molimo Vas da je potpišete i skupa s indeksom predate u Studentsku službu do 30.09.2020.g.

5. Nakon obavljenog upisa godine preko Studomata potrebno je da u Studentsku službu dostavite dokaz o uplati troškova upisnine i uplati troškova školarine do uključivo 30. rujna 2020. godine te da Studentsku službu obavijestite o predmetima koje Vam mi trebamo dodatno upisati i iznosu školarine koju Vam je potrebno u sustavu smanjiti (osobno ili mailom na upisvisegodine@ktf-split.hr )
Primjerak uplatnice za upisninu. Upisnina_više_godine_2020.pdf
Primjerak uplatnice za školarinu. Uplatnica_Školarina_2020.pdf
Molimo Vas da odvojite uplatu upisnine od uplate školarine.

5. Napominjemo da je nakon obavljenog upisa godine potrebno obaviti i upis predmeta ljetnog semestra. Upis predmeta ljetnog semestra se obavlja u periodu od 02.10.2019. do 06.10.2019.g. preko Studomata. Postupak je identičan kao pri upisu zimskog semestra.

Za sva dodatna pitanja molimo kontaktirajte Studentsku službu osobno, na broj telefona 021/329-429 ili mailom na referada@ktf-split.hr .

Upisi u I. godinu diplomskih studija

Uvjeti upisa na diplomske studije Kemijska tehnologija, Kemija i Prehrambena tehnologija  objavljeni su u Natječaju za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademsku godinu 2020./2021. donesenom od strane Sveučilišta u Splitu, od 26.06.2020.g. Natječaj_za_upis_studenata_u_I._godinu_dipl._sveuc._i_spec._dipl._struc._studija_2020.pdf

RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita. Pristupnici koji se prijave na Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademsku godinu 2020./2021. upisuju se na temelju uspješnosti, duljine studiranja, sukladnosti studija kojeg su završili s diplomskim sveučilišnim studijem koji žele upisati te dodatnim postignućima. Kriteriji za rangiranje utvrđeni su Odlukom o uvjetima za upis na diplomske sveučilišne studije na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu i razredbeni postupak. Uvjeti_upisa_na_diplomske_sveučilišne_studije_na_Kemijsko_tehnološkom_fakultetu_u_Splitu_i_razredbeni_postupak.pdf

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave za razredbeni postupak za upis u prvu godinu diplomskih studija na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, za akademsku godinu 2020./2021. primaju se od 21. do 29. rujna 2020.g. do 13,00 sati i to dostavom potrebne dokumentacije i odgovarajućih dokaza o uplati u elektronskom obliku na e-mail adresu prijavediplomski@ktf-split.hr

DOKUMENTI

Za prijavu za razredbeni postupak za diplomske studije potrebno je u elektronskom obliku na e-mail adresu prijavediplomski@ktf-split.hr dostaviti sljedeće dokumente:

 1. ispunjeni obrazac prijave za razredbeni postupak za odgovarajući studij: Prijava_za_razredbeni_Diplomski_studij_Kemijska_tehnologija.pdf Prijava_za_razredbeni_Diplomski_studij_Kemija.pdf Prijava_za_razredbeni_Diplomski_studij_Prehrambena_tehnologija.pdf
 2. diplomu ili potvrdu o završenom preddiplomskom studiju
 3. ovjereni prijepis ocjena s težinskim prosjekom ocjena na preddiplomskom studiju
Pristupnicima koji su završili preddiplomski studij na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu i nisu preuzeli potvrdu o završetku studija dokumente pod točkom 2. i 3. uz prijavu za razredbeni postupak priložiti će Studentska služba KTF-a.
       4. dokaz o ostvarenim dodatnim postignućima
       5. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu 100,00 kn Uplatnica_troškovi_2020.pdf
 Svi pristupnici dužni su prilikom dostave dokumentacije potrebne za upis na studij predati originale dokumenata navedenih pod točkama 2., 3. i 4.      

Objava rang liste je 30. rujna 2020.g. u 13,00 sati na web stranici fakulteta.
      
Upisi na diplomske studije će se vršiti 1. i 2. listopada 2020.g. i to dostavom potrebne dokumentacije na e-mail adresu prijavediplomski@ktf-split.hr:   

 1. rodni list ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa e-Građani
 2. preslik važeće osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu
 3. skeniranu ispunjenu Privolu kojom se daje ovlaštenje za korištenje osobnih podataka Privola_studenata.pdf
 4. Dokaz o uplati troškova upisnine u iznosu 400 kn Uplatnica_Upisnina_2020.pdf
Pristupnici koji su u obvezi plaćanja školarine dužni su priložiti dokaz o uplati školarine u iznosu od 8.000,00 kn Uplatnica_Školarina_2020.pdf

Jednu fotografiju veličine 35mm x 45 mm  (za indeks) na kojoj ste na poleđini napisali svoje ime i prezime dostavite u Studentsku službu Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu skupa sa originalima diplome ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju, ovjerenim prijepisom ocjena te dokazima o dodatnim postignućima.

Studentska služba Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

JESENSKI UPISNI ROK ZA PREDDIPLOMSKE STUDIJE U AKAD.GOD. 2020./2021.


PRIJAVE

Za upis u I. godinu preddiplomskih studija Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, za akad.god. 2020./2021., u jesenskom roku, ostalo je 70 slobodnih mjesta i to:

 • 33 mjesta na preddiplomskom sveučilišnom studiju Kemijska tehnologija - smjer Kemijsko inženjerstvo
 • 19 mjesta na preddiplomskom sveučilišnom studiju Kemijska tehnologija - smjer Zaštita okoliša
 • 14 mjesta na preddiplomskom sveučilišnom studiju Kemija
 • 4 mjesta na preddiplomskom sveučilišnom studiju Prehrambena tehnologija

UPISI
Drugi upisni krug
za pristupnike koji su prema rang listi uspješnosti na državnoj maturi Središnjeg prijavnog ureda stekli pravo upisa na Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu provest će se od 18. do 21. rujna 2020. godine i to dostavom potrebne dokumentacije i odgovarajućih dokaza o uplati u elektronskom obliku na e-mail adresu upisbrucosi@ktf-split.hr

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa u jesenskom roku, a ne dostave traženu dokumentaciju i odgovarajuće dokaze do isteka termina za upis (21.09.2020.g. u 23:59 sati) gube pravo upisa.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

Za upis je potrebno u elektronskom obliku na e-mail adresu upisbrucosi@ktf-split.hr dostaviti sljedeće dokumente:

 1. rodni list ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa e-Građani
 2. preslik važeće osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu 
 3. dokaz o uplati troškova upisa u iznosu 400,00 kn Uplatnica_Upisnina_2020.pdf

            Pristupnici koji su u obvezi plaćanja školarine dužni su priložiti dokaz o uplati školarine u iznosu od 8.000,00 kn Uplatnica_Školarina_2020.pdf
       4. dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci (Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu nema poseban obrazac za potvrdu koju izdaje služba školske medicine. Stoga ista se izdaje na način i u formi koja je uobičajena za navedenu službu za školsku medicinu.)
       5. skeniranu ispunjenu Privolu kojom se daje ovlaštenje za korištenje osobnih podataka Privola_studenata.pdf   
       6. u boji skenirani ispunjeni Obrazac sa dodatnim osobnim podacima Obrazac_s_dodatnim_osobnim_podacima.pdf

Jednu fotografiju veličine 35mm x 45 mm  (za indeks) na kojoj ste na poleđini napisali svoje ime i prezime u što kraćem roku pošaljite poštom na adresu Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Studentska služba, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split.

Svi pristupnici koji dostave traženu dokumentaciju te ostvare pravo upisa na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu dobiti će potvrdu o primitku prijave za upis.
Pristupnici koji potvrdu ne dobiju do srijede 24.09.2020.g. trebaju se HITNO javiti mailom na upisbrucosi@ktf-split.hr ili referada@ktf-split.hr te na broj telefona 021/329 429.

Studentska služba Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

Upisi u I. godinu preddiplomskih studija

PRIJAVE

Uvjeti upisa za preddiplomski sveučilišni studij Kemijska tehnologija, preddiplomski sveučilišni studij Kemija, preddiplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija te integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Farmacija (zajednički studij Medicinskog fakulteta u Splitu i Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu) objavljeni su na web-stranicama https://www.postani-student.hr/

Pristupnici koji se prijave na Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija u akademsku godinu 2020./2021. ne podliježu posebnoj provjeri znanja već se upisuju isključivo na temelju rang liste uspješnosti na državnoj maturi Središnjeg prijavnog ureda. Natjecaj-za-upis-u-I-god-preddiplomski-20-21.pdf 

UPISI

U skladu s epidemiološkim uputama, a u cilju smanjenja fizičkih kontakata, upis u prvu godinu u ljetnom roku za sve navedene studije (osim za studij Farmacija) obavit će se u periodu od 21. do 24. srpnja 2020. godine i to dostavom potrebne dokumentacije i odgovarajućih dokaza o uplati u elektronskom obliku na e-mail adresu referada@ktf-split.hr

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa u ljetnom roku, a ne dostave traženu dokumentaciju i odgovarajuće dokaze do isteka termina za upis (24.07.2020.g. u 23:59 sati) gube pravo upisa.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

Za upis je potrebno u elektronskom obliku na e-mail adresu referada@ktf-split.hr dostaviti sljedeće dokumente:

 1. rodni list ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa e-Građani
 2. preslik važeće osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu 
 3. dokaz o uplati troškova upisa u iznosu 400,00 kn Uplatnica_Upisnina_2020.pdf

            Pristupnici koji su u obvezi plaćanja školarine dužni su priložiti dokaz o uplati školarine u iznosu od 8.000,00 kn Uplatnica_Školarina_2020.pdf

 1. dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci (Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu nema poseban obrazac za potvrdu koju izdaje služba školske medicine. Stoga ista se izdaje na način i u formi koja je uobičajena za navedenu službu za školsku medicinu.)
 2. skeniranu ispunjenu Privolu kojom se daje ovlaštenje za korištenje osobnih podataka Privola_studenata.pdf
 3. u boji skenirani ispunjeni Obrazac sa dodatnim osobnim podacima Obrazac_s_dodatnim_osobnim_podacima.pdf


Jednu fotografiju veličine 35mm x 45 mm  (za indeks) na kojoj ste na poleđini napisali svoje ime i prezime pošaljite poštom na adresu Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Studentska služba, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split do 01.09.2020.g.

Svi pristupnici koji dostave traženu dokumentaciju te ostvare pravo upisa na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu dobiti će potvrdu o primitku prijave za upis.
Pristupnici koji potvrdu ne dobiju sljedeći radni dan trebaju se HITNO javiti mailom ili na broj telefona 021/329 429.

Studentska služba Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu