Povijest zavoda za analitičku kemiju

             Zavod za analitičku kemiju Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu utemeljen je u godini osnivanja Fakulteta (1960.). Prva predstojnica Zavoda za analitičku kemiju bila je profesorica Božena Pelech-Tucaković koja je ujedno bila i prva dekanica Fakulteta. Prof. Pelech-Tucaković organizirala je Zavod po uzoru na Zavod za analitičku kemiju današnjeg Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT), Sveučilišta u Zagrebu. U tom dijelu svog rada imala je veliku pomoć i potporu prof. dr. sc. Vjere Marjanović-Krajovan predstojnice Zavoda za analitičku kemiju današnjeg FKIT-a.
            U okviru Zavoda za analitičku kemiju 2004. utemeljen je Laboratorij za spektroskopiju i senzore. Laboratorij je utemeljio prof. dr. sc. Njegomir Radić voditelj znanstvenoistraživačkog rada u Zavodu i pročelnik Odsjeka za kemiju (1999-2009). Laboratorij za spektroskopiju i senzore je prihvaćen kao suosnivač i punopravni član udruge Hrvatski laboratoriji (CROLAB).
            Nastavnici Zavoda obnašajući isturene rukovodne funkcije kroz dugo razdoblje dali su značajan doprinos u razvoju Fakulteta i Sveučilišta u Splitu. Prof. Božena Pelech-Tucaković bila je dekanica Fakulteta od 1960. do 1964. te prodekanica od 1974. do 1976. Prof. dr. sc. Njegomir Radić bio je dekan Fakulteta u razdoblju 1995-1999. te prodekan Fakulteta u razdoblju 1983-1987. Prof. Radić bio je predsjednik Izvršnog odbora Sveučilišta u Splitu u razdoblju 1980-1982. te predsjednik Odbora za suradnju Sveučilišta u Splitu u razdoblju 1982-1984.

Nastavna djelatnost
            Utemeljenjem Zavoda za analitičku kemiju 1960. godine započela je sveučilišna nastava analitičke kemije na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu. Opisni programi predmeta analitičke kemije preuzeti su iz Zavoda za analitičku kemiju današnjeg Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT) Sveučilišta u Zagrebu. Izvedbeni programi teorijskog i eksperimentalnog dijela predmeta analitičke kemije također su u početku rada Fakulteta značajno slijedili zagrebački model.
           U godinama koje su slijedile broj predmeta u Zavodu za analitičku kemiju se postepeno povećavao i prelazio stroge granice znanstvene grane: analitička kemija. Zbog nastavnih potreba u razvoju Fakulteta nastavnici Zavoda su sudjelovali u formiranju novih predmeta sa sadržajem iz kemije okoliša. Kao posljedica znanstvenog i nastavnog usmjeravanja prema problematici okoliša godine 2005. stvoreni su uvjeti da se iz Zavoda za analitičku kemiju izdvoji dio aktivnosti i formira novi zavod: Zavod za kemiju okoliša. Novoformirani Zavod preuzeo je brigu o predmetima kemije i analitičke kemije okoliša.
            Nastavnici Zavoda sudjelovali su u realizaciji većeg broja poslijediplomskih studija. U toj aktivnosti između ostalog ostvarili su mentorstva kod izrade 3 magistarska rada i 3 doktorske disertacije.
           Kao rezultat dugogodišnjeg iskustva prof. dr. sc. Njegomira Radića, koji je pripremio i realizirao veći broj programa različitih predmeta iz područja analitičke kemije i kemije okoliša za potrebe sljedećih fakulteta Sveučilišta u Splitu: Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Fakulteta prirodoslovno-matematičkih znanosti te Umjetničke akademije - Studij restauracije, Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, te entuzijazma koautorice doc. dr. sc. Lee Kukoč Modun, 2013. godine objavljen je udžbenik "Uvod u analitičku kemiju I. dio". Udžbenik "Uvod u analitičku kemiju I. dio" objavilo je Sveučilište u Splitu u ediciji Manualia universitatis studiorum Spalatiensis.

Znanstvenoistraživačka i stručna djelatnost
            U radu Analitička kemija u Hrvatskoj {Croat. Chem. Acta 73 (2000) 1-21.} dat je prikaz  znanstvene produkcije analitičara Hrvatske u cilju utvrđivanja izvrsnosti pojedinaca i skupina koje razvijaju ovu kemijsku granu. Prema toj analizi po redoslijedu izvrsnosti prve dvije istraživačke skupine locirane su na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, treća skupina je locirana na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu a četvrta skupina na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu. O usmjerenosti, snazi i izvrsnosti znanstvenoistraživačkog rada u Zavodu za analitičku kemiju svjedoči i podatak da je analizom znanstvene produkcije svih znanstvenika Hrvatske u razdoblju 1980-1995 korištenjem međunarodnih znanstvenih baza voditelj istraživanja (Nj. Radić) uvršten u skupinu od 2,5% najproduktivnijih znanstvenika Hrvatske te na tabelarnim prikazima zauzeo 61. odnosno 155. mjesto {Croatian Med. J. 38 (1997) 88-98}.
            Zavod za analitičku kemiju ostvario je u proteklom razdoblju plodnu znanstvenu suradnju s većim brojem sveučilišta iz inozemstva i to: a) University of Cincinnati, Department of Chemistry, USA (Kao rezultat ove suradnji publicirano je 6 znanstvenih radova u časopisima CC kategorije koji profiliraju polje kemije i granu analitičke kemije); b) Sveučilište u Mariboru, Fakultet za kemiju i kemijsku tehnologiju (Kao rezultat ove suradnje publicirano je 5 znanstvenih radova u časopisima CC kategorije koji profiliraju polja kemije, farmacije i granu analitičke kemije); Sveučilište u Mostaru Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti (Kao rezultat ove suradnje publicirana su 4 znanstvena rada od čega 3 u časopisima CC kategorije koji profiliraju polje kemije i granu analitičke kemije). Tri nastavnika Zavoda su u kraćem ili dužem razdoblju boravili na inozemnim znanstvenim institucijama (SAD, Austrija, Italija, Poljska) u cilju znanstvene suradnje i edukacije.
            Bogata znanstvenoistraživačka i stručna aktivnost u Zavodu za analitičku kemiju rezultirala je izradom velikog broja stručnih elaborata, jednog tehnologijskog projekta te većeg broja znanstvenih projekta. U razdoblju od 1976. do danas realizirano je 6 znanstvenih projekata a jedan znanstveni projekt je u realizaciji. U istom razdoblju realiziran je jedan tehnologijski projekt. Nastavnici Zavoda su također sudjelovali (ili sudjeluju) u realizaciji drugih projekata čiji voditelji nisu članovi Zavoda za analitičku kemiju. Nastavnici Zavoda dali su i svoj doprinos u prikazu znanstvene usmjerenosti i produktivnosti Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu od njegovog osnutka 1960. do 2000., Nj. Radić, Kem. Ind. 50 (2001) 573., te za razdoblje od 2001. do 2005., Nj. Radić i E. Generalić, Kem. Ind. 56 (2007) 57.

Predstojnici Zavoda

Ime i prezime

Razdoblje

Božena Pelech-Tucaković, red. prof.

1960 - 1978.

Dr. sc. Njegomir Radić, red. prof.

1979 - 1983; 1991 - 1995; 2009 - 2014.

Mr. sc. Danica Prugo, predavač

1981 - 1982 v.d.

Dr. sc. Anka Žmikić, izv. prof.

1981 - 1982 v.d.;1983 - 1990.

Mr. sc. Silvestar Krka, viši predavač

1995 - 2003.

Dr. sc. Josipa Giljanović, izv. prof.

2006 - 2009; 2014 -Sadašnji članovi Zavoda

Ime i prezime

Godina dolaska

Zvanje

Dr. sc. Josipa Giljanović

1984

izv. prof.

Dr. sc. Lea Kukoč Modun

2002

docent

Dr. sc. Ante Prkić

2006

docent

Maja Biočić, mag. ing. chem. ing. 2014 asistent
Josipa Ercegović

1993

laborant

Marica Mijić

1995

laborantBivši članovi Zavoda

Ime i prezime

Zvanje u vrijeme odlaska

Godina dolaska

Godina odlaska

Njegomir Radić

red. prof.

1970

2014

Silvestar Krka

viši predavač

1970

2013

Anka Žmikić

izv. prof.

1960

2001

Marica Britvić

laborant

1962

1994

Rozarija Katalinić

laborant

1962

1993

Miljenko Papa

stručni suradnik

1991

1993

Vesna Mrkota

laborant

1961

1991

Danica Prugo

predavač

1962

1991

Vesna Pehlivanović

stručni suradnik

1990

1991

Zdenka Omašić

laborant

1962

1980

Božena Pelech-Tucaković

red. prof.

1960

1978

Miranda Miličić

asistent

1962

1966

Jagoda Radošević

asistent

1961

1962